Skip to main content
Full Menu Close Menu

Lab Technicians Salary Schedule – 2018‐2021

June 16, 2018
Step Base
1A 38,671
1B 38,671
2A 41,643
2B 42,688
3A 44,280
3B 45,965
4A 47,690
4B 49,507
5A 51,327
5B 53,150
6A 54,964
6A+5 55,861
6A+10 58,961
6A+13 59,853
6A+15 63,777
6A+18 65,121
6A+20 70,105
6A+22 73,684
*Subject to Correction
Longevity Increments – June 16, 2018
5 897
10 3,997
13 4,889
15 8,813
18 10,157
20 15,141
22 18,720
*Subject to Correction
Feb 14, 2019
Step Base
1A 39,444
1B 39,444
2A 42,476
2B 43,542
3A 45,166
3B 46,884
4A 48,644
4B 50,497
5A 52,354
5B 54,213
6A 56,063
6A+5 57,478
6A+10 60,640
6A+13 61,550
6A+15 65,552
6A+18 66,923
6A+20 72,007
6A+22 75,657
*Subject to Correction
Longevity Increments – Feb 14, 2019
5 915
10 4,077
13 4,987
15 8,989
18 10,360
20 15,444
22 19,094
*Subject to Correction
May 14, 2020
Step Base
1A 40,430
1B 40,430
2A 43,538
2B 44,631
3A 46,295
3B 48,056
4A 49,860
4B 51,759
5A 53,663
5B 55,568
6A 5,7465
6A+5 58,915
6A+10 62,156
6A+13 63,089
6A+15 67,191
6A+18 68,597
6A+20 73,808
6A+22 77,549
*Subject to Correction
Longevity Increments – May 14, 2020
5 938
10 4,179
13 5,112
15 9,214
18 10,619
20 15,830
22 19,571
*Subject to Correction
May 14, 2021
Step Base
1A 41643
1B 41643
2A 44844
2B 45970
3A 47684
3B 49498
4A 51356
4B 53312
5A 55273
5B 57235
6A 59189
6A+5 60683
6A+10 64021
6A+13 64982
6A+15 69207
6A+18 70655
6A+20 76022
6A+22 79876
*Subject to Correction
Longevity Increments – May 14, 2021
5 966
10 4,304
13 5,265
15 9,490
18 10,938
20 16,305
22 20,158
*Subject to Correction